Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục - Martin Luther