Kết quả cao nhất của sự giáo dục là lòng khoan dung - Helen Keller