Thiên tài không có học hành giống như bạc trong mỏ - Benjamin Franklin