Nên giáo dục và hướng dẫn trẻ em những nguyên tắc của tự do - John Adams