Biết cách gợi ý là nghệ thuật của giảng dạy - Henri Frederic Amiel